Deklaracja Dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych I aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej mgok-wielen.pl


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych I aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych. Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego
przeprowadzonej przez PROFIT Jarosław Balcerzak.

Data publikacji strony internetowej: 30.09.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.12.2020 r.

Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Zgodność z WCAG 2.1
Strona internetowa od dnia 01.09.2020 jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została
stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1. (AA). Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze
skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Serwis zawiera:
• wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące I niesłyszące,
• opcję zmiany wielkości fontu (czcionki),
• opcję zmiany kontrastu kolorów,
• prawidłowo wdrożone tytuły stron widoczne dla użytkownika I wyszukiwarek
• nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
• linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
• fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na
aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
• wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały I czytelny,
• w pełni wypełniony tzw. atrybut alt, dla elementów graficznych I zdjęć (są to opisy odczytywane przez
czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome I niedowidzące).
• skróty klawiaturowe: “alt+1” powiększa tekst, “alt+2” włącza wersję kontrastową
• oprawę graficzną serwisu opartą na tylach CSS
• wszystkie powyższe funkcje dostępne również w wersji mobilnej
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz sprawdzenia narzędziem Tingtun Checker – strona
jest zgodna z wymaganiami na 99.33 %.

Raport z wynikami przeglądu dostępności

Wnioski i uwagi można zgłaszać do:
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu
mgok-strzelnica@wp.pl, tel. 67 25 61 660

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia
dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej
alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie
alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie
zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno
nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu
nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres: al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon:22 55 17 700
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.