RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA


W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu, ul Dworcowa 1,64-730 Wieleń.

Z administratorem można się kontaktować osobiście w siedzibie zakładu lub przez adres poczty mgok-strzelnica@wp.pl Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych z ochroną danych można się skontaktować poprzez email: inspektor.ekspert@wp.pl.

MGOK przetwarza dane w celu realizacji zadań statutowych. Podstawą prawną przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. a; art. 6 ust. 1 lit. b; art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

Dane przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu jednak nie dłuższy niż przez okresy wskazane przepisami prawa. W związku z przetwarzaniem przez ośrodek danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo:

-dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; – ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których ośrodek przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których ośordek posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

– W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W MGOK dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie są profilowane w rozumieniu RODO. W przypadku uznania, że ośrodek kultury narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.