RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO),
informujemy:


1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu
ul. Dworcowa 1, 64-730 Wieleń

2. w sprawach związanych z danymi osobowymi, można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrodny
Danych, pod adresem e-mail:mgok-strzelnica@wp.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do celów zwiazanych z realizacją usług i
zadań wynikających z naszej działalności, przed okres ich realizacji, zgodnie z ustawami: o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej, o bibliotekach, statystyce publicznej, o rachunkowości oraz po ich
zakończeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi,

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa
oraz podmiotom wspomagającym nas w cyfrowym przetwarzaniu zasobów bibliotecznych oraz w
informatycznym przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych,

5. w zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody,

6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna
Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa,

7. podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług, konsekwencją
niepodania tych danych będzie odstąpienie od reazlizacji usług,

8. administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych osobowych odbiorcach w państwach trzecich oraz
organizacjom międzynarodowym,

9. administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec
danych osobowych, w tym profilowania.